KỆ DÂNG Y TU NỮ - TÌNH SỬ A TỲ ĐÀM


KỆ DÂNG Y TU NỮ

Từ muôn thuở, nữ nhi phận thứ
Phải cậy nhờ quân tử gửi thân
Nghĩ thương cho kiếp nữ nhân
Hồng nhan là phận, hồng quần là duyên
Không hiếm kiếp thuyền quyên bạc phận
Trao thân nhầm, lận đận nhất sinh
Người ta ai cũng như mình
Cớ sao nam trọng, nữ khinh là gì
Kịp đến ngày Đại Bi xuất thế
Nẻo Niết Bàn đâu kể nữ nam
Đầu tiên ni tổ Kiều Đàm


Lập nên ni chúng mở mang đạo lành
Từ khuê nữ trâm anh đài các
Đến các nàng phận bạc truân chuyên
Ghé chân được cửa am thiền
Cần chuyên thì cũng thánh hiền như ai
Chẳng kể chi hình hài nhi nữ
Miễn tu hành tương tự chúng tăng
Lòng tu chẳng lụy lợi danh
Đơn sơ là tướng, chí thành là tâm
Rồi sau mấy trăm năm Phật Lịch
Y vàng xưa thất tích ở đời
Một trang giáo sử đổi dời
Bạch y tu nữ nhớ thời huỳnh y
Cũng đạm bạc muối dưa khất thực
Cũng chuyên cần tu đức, tu tâm
Miễn sao lìa được hồng trần
Viễn ly bể ái nguồn ân lụy phiền
Nay chúng con hữu duyên, hữu phúc
Gặp chúng ni ly dục xuất gia
Bạch y thay áo Cà -Sa
Thành tâm hiến cúng gọi là gieo duyên
Mong đời sau thánh hiền gặp gỡ
Được bạn lành hỗ trợ trước sau
Được duyên mặc giải thoát bào
Đời đời chỉ chuộng một màu áo tu
Dẫu mang thân nữ lưu cũng mặc
Luôn nhớ bờ giải thoát mà qua
Đời đời lánh tục xuất gia
Chẳng mong xuất giá đọa sa luân hồi
Đến khi gặp Phật ra đời
Thiện Lai Thánh Nữ (*) một lời cũng xong


(*) THIỆN LAI TỶ KHEO NI: Những người nữ từng làm phước dâng y khi gặp chư Phật sẽ có cách xuất gia đặc biệt là đức Phật chỉ đưa tay nói một câu EHI BHIKKHUNI (nầy tỷ kheo ni, hãy đến đây) thì tự nhiên đương sự trở thành một người đắp y mang bát, mái tóc cũng tự biến mất, nhìn trang nghiêm như một ni sư đã tu nhiều năm


Toại Khanh

TÌNH SỬ A TỲ ĐÀM

Chẻ tan ngũ uẩn tìm nhau
thấy em lấp lánh năm màu lung linh
sắc uẩn là dáng, là hình
tưởng uẩn là một chút tình chiêm bao
thọ là một chút niềm đau
hành là thương nhớ, giận nhau đêm ngày
thức là mắt, mũi, lưỡi, tai...
cộng chung sáu thức có ngay một người
biết là để biết vậy thôi
thấy em im tiếng là tôi lại buồn
nhớ câu vạn hữu vô thường
trong sương khói vẫn cứ thương mới kỳ
mỗi ngày trước tượng Đại Bi
hết đứng lại quỳ...lòng vẫn bất an
kiểu này đạo nghiệp tan hoang
cứu cánh Niết Bàn xa lắc nhỏ ơi
một ngày em bỗng xa tôi
tôi muốn luân hồi để gặp lại nhau
một lần thấy rõ cơn đau
thấy ra khổ đế, tìm vào vô sanh


11/11/16
Toại Khanh (viết giùm một người)
(thi phẩm Đò Xuôi Sơn Hạ sẽ in 2017)