NIỆM

 “Mọi việc xảy đến cho ta đều có nguyên nhân. Khi hành giảđã có thể quán niệm về điều đó một cách nhuần nhuyễn đến độ có thể biết nguyên nhân của chúng, hành giả sẽ có thể vượt lên chúng”.