Tìm gặp Thượng Đế trong thinh lặng


Gặp Thượng Đế 


Linh Sư thường nói :
- Mỗi từ ngữ, mỗi hình ảnh mà người ta dùng để diễn tả Thượng Đế chỉ là bóp méo hơn là trình bày.
Đệ tử thắc mắc :
- Thưa thầy, vậy người ta phải nói về Thượng Đế như thế nào ?
- Bằng cách tịnh khẩu.
- Thưa, vậy tại sao thầy lại nói ?
Linh Sư phá lên cười :
- Bởi vậy các con chớ nên nghe lời thầy. Các con hãy lắng nghe sự thinh lặng.