ĐỜI SỐNG GIẢI-THOÁT

Đời sống giải thoát, đòi hỏi chúng ta phải hiện-thực một tâm-thức hoàn toàn tự do, không bị giới hạn bất cứ phương diện nào. Trong phương cách này, ta phải nhìn tất cả mọi hiện hữu với một tâm bình-đẳng (không định-kiến, so sánh, phê phán hay ngã chấp …), dù đó là triết-thuyết, lý-tưởng, hoặc ngay cả sự tiến bộ trong công phu tu tập. Chỉ như thế, ta mới có thể nhìn sự vật một cách khách quan được. Muốn tự do ta chỉ cần hai điều: tâm-hồn an lặng và trái tim cởi mở.
Nói đến “tu thiền” là người ta quen nghĩ đến tọa thiền (ngồi thiền). Thật ra đây chỉ là “một hình thức kỹ-thuật” để hổ trợ cho việc tu tập.