Trà Đạo ngày 14.02.2017 (Nhất thiết duy tâm tạo - Ngũ uẩn - Thập nhị nhân duyên)


Nhất thiết duy tâm tạo
Hỏi: Thưa Thầy câu “Nhất thiết duy tâm tạo có phải của Phật giáo không, và nó có rơi vào chủ nghĩa Duy Tâm không?

“Nhất thiết duy tâm tạo” không có nghĩa là tất cả đều do tâm tạo ra, nhưng tất cả những gì thấy, nghe, ngữi, nếm, xúc chạm đưa vào ý thức (tâm) đều trở thành khái niệm, cho nên Tam giới (Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới) đều là biểu hiện của thái độ tâm đối với thực tại. Thí dụ, thực tại A qua tâm Dục ái thì thấy thành tướng Dục giới, qua tâm định Hữu Sắc thấy thành tướng Sắc giới, qua tâm định Vô Sắc thấy thành tướng Vô sắc giới.