Cảnh đẹp thiên nhiên trên thế giới và Thiền Ngôn (2)

 - Trình độ căn cơ không tính bằng kiến thức kinh điển mà bằng sự thâm nhập Pháp vị ngay nơi thực tại hiện tiền. 
Có 3 căn cơ học Đạo: 
Bậc thượng nghe thẳng "Pháp" nên có thể vào ngay, 
bậc trung nghe qua "lời" nên nhớ trước quên sau, 
bậc hạ nghe qua "tưởng" đã định sẵn từ kiến thức vay mượn ...

VIÊN MINH

Là ở nơi này

...Hoàn cảnh nào cũng có thể là môi trường cho ta tiếp xúc được với một thực tại hoàn hảo. Những gì đang xảy ra cần sự trải nghiệm trong sáng của ta, chứ không cần lắm đến một sự sắp đặt hay tạo tác nào khác của mình.
Các vị thiền sư dạy rằng, chúng ta không thể nào có được giải thoát và giác ngộ, nếu như mình xa lìa thực tại để tìm kiếm một trạng thái xa xôi nào khác. Vì tất cả bao giờ cũng đang vuông tròn và hoàn hảo, chỉ bị sai biệt vì sự mong cầu của mình mà thôi.