Kính Mừng Ngày Phật Thành Đạo (Happy BUDDHA ENLIGHTENED)

Namo Sakya Muni Buddha

Kính Mừng Ngày Phật Thành Đạo 
(Happy BUDDHA ENLIGHTENED)

Sao Mai từ góc trời lên
Tử Sinh đã dứt, não phiền đã tan.
Mười phương thế giới hân hoan
Mừng Đấng Chánh Giác với ngàn lời ca..