Audio: Giới, Định, Huệ trong đời sống thường ngày


Trước khi đức Phật nhập diệt chư Thiên rải hoa cúng dường đầy trời. Ngài Ananda khen ngợi đó là cúng dường cao thượng, nhưng đức Phật nói đó không phải là cúng dường cao thượng và dạy rằng: Ai hành đúng pháp, sống thuận pháp thì người ấy mới cúng dường Như Lai một cách cao thượng. 


- Sống thuận Pháp đó là Sống TÙY DUYÊN THUẬN PHÁP