Chúng ta là những việc mình làm

Ngày nay chúng ta thấy chữ karma được dùng nhan nhản khắp nơi.  Nhưng điều đáng tiếc là phần lớn nó đã được dùng một cách rất sai lầm.  Không hiểu vì lý do gì, trong Anh ngữ chữ karma lại có nghĩa như là "định mệnh" hay là "vận số" (fate, destiny, theo American Heritage Dictionary).  Điều này thật là một sự bóp méo đáng tiếc, vì trong Phật giáo, karma là một ý niệm rất thâm thúy và có ý nghĩa rất sâu sắc.
Tác ý, hành động và kết quả
Chữ karma đơn giản có nghĩa là "hành động", nó có gốc ở động từ kr có nghĩa là "làm" hay "chế tạo."  Trong chữ này ta thấy có ba ý khác biệt, nhưng một điều rất đặc biệt là cả ba đều cùng là những giai đoạn không thể tách rời của chung một tiến trình. 

Chỉ Trong Một Chớp Mắt "In the Blink of an Eye"


Trong kinh kể, có lần một thanh niên Bà la môn đến thăm Phật.  Gặp anh, Phật hỏi thầy anh dạy các anh tu tập chuyển hóa khổ đau như thế nào.  Người thanh niên đáp, "Thầy tôi dạy thực tập làm sao để mắt đừng thấy sắc, tai đừng nghe tiếng… thì ta sẽ không còn khổ đau."  Phật nói, nếu vậy thì hóa ra những người mù và điếc đều là những người không còn có khổ đau chăng!  Anh thanh niên cúi đầu hổ thẹn vì không trả lời được.