Nhận diện bản ngã
Có một bí quyết này: khi có bản ngã đang hiện khởi mà tâm như thật biết (tỉnh giác) có bản ngã đang hiện khởi thì tánh biết vẫn vô ngã. Ngay đó trực nhận tánh biết và pháp vốn vô ngã thì chính là tuệ giác hay ngộ vậy.


CA KHÚC TỪ BI - The Chant of Metta - Nhạc sĩ: Imee Ooi