Niết-bàn


Con kính lễ Ngài, xin Ngài khai thị cho con:
Đức Phật có dạy, pháp hành tứ niệm xứ cuối cùng sẽ đưa đến Níp bàn. Vậy ngoài tứ niệm xứ, còn có con đường nào đưa đến Níp bàn nữa? Xin Ngài nói rõ và phân tích cho con. Con cảm ơn sư!
Trả lời: 

Dù có khác hình thức thì nội dung vẫn phải cùng nguyên lý tứ niệm xứ mới chứng ngộ Niết-bàn được.


LÒNG TỪ BI VÀ TÍNH CÁ NHÂN


Mục tiêu của cuộc sống

Một câu hỏi lớn nằm dưới kinh nghiệm của chúng ta, dù chúng ta nghĩ về nó một cách ý thức hay không: mục đích của cuộc sống là gì? Tôi đã cân nhắc câu hỏi này và muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình với hy vọng rằng chúng có thể có lợi ích trực tiếp và thực tế đối với những ai suy nghĩ về chúng.