Cốt lõi của chân thiện mỹ ngay trong thực tại đời sống hàng ngày

 ...Đạo càng giản dị càng uyên thâm, không cần học nhiều mà chỉ cần thấy ra và thể hiện được cốt lõi của chân thiện mỹ ngay trong thực tại đời sống hàng ngày là được.
Thầy rất vui khi thấy con đã nhận ra được cốt lõi của thiền. Chúc con thực hiện được tâm nguyện vô ngã vị tha đầy đạo vị trong cuộc sống tuy khổ đau nhưng vô cùng mầu nhiệm này...Phân biệt "cái biết hữu ngã với tánh biết vô ngã"


"...con đã đúng khi nói “Đơn giản là tâm an nhiên trong sáng, dầu vô thức hay hữu thức thì tánh biết vẫn thấy pháp và chỉ thấy pháp như nó là thôi”, vì lúc đó không có sự hiện diện của cái ta ảo tưởng. Với nhận thức như vậy con rất dễ thấy ra một số phương pháp thiền vẫn còn bị vướng kẹt trong nỗ lực tạo tác để “trở thành” hoàn toàn hữu vi hữu ngã. Tuy nhiên, căn cơ của họ như vậy thì pháp hành tất nhiên là như vậy nên vẫn là đúng vói họ, do đó chúng ta nên thông cảm với tâm an nhiên trong sáng để thấy pháp như nó là, vì mỗi mỗi chúng sanh đều đang học bài học đúng với trình độ nhận thức của họ..."