Còn nương tựa... còn thêm nan giải...

Kính thưa Thầy!
Câu hỏi ngày 14.04.2013 "Kính thưa Thầy! Thầy giúp con giải thích, phân biệt cái thích nào là có Ta hay không Ta, cái nào nên thích hay không nên thích, bởi con thấy hễ có khởi lên ý thích tức là có tâm tham rồi. Bởi vì hôm rày con sửa nhà để có nơi làm việc và chỗ ở tách biệt nhau, con muốn có chỗ này phải có cái này đẹp, chỗ kia phải như thế kia cho lịch sự v.v... Lại có người có ý cho rằng học pháp tu rồi mà còn tham vậy, con thấy cũng đúng mà cũng không, vì mình chỉ thích cái chân, thiện, mỹ thôi, lại cũng là tham! Xin Thầy hoan hỷ, giúp con thêm hiểu biêt, suy nghi và làm thế nào cho đúng!"
Thầy đã trả lời rằng:
Sao con lại trông cậy vào cách giải thích của thầy mà không tự
mình khám phá sự thật? Mọi giải thích đều vô nghĩa. Đức Phật chỉ khai thị chứ không giải thích. Khai thị là chỉ ra để mỗi người tự khám phá, phát hiện hay thấy ra sự thật. Còn giải thích chỉ làm cho người ta thỏa mãn lý trí mà thôi. Cứ trở về trọn vẹn trong sáng với chính mình đi rồi con sẽ thấy ra tất cả.”