Bàn về "BẢN NGÃ" qua các Bậc Thầy- Mắt thấy, tai nghe, phổi thở, thân đi... nhưng bản ngã cho rằng tôi thấy, tôi nghe, tôi thở, tôi đi... Tất cả trong thân ngoài cảnh đều là sự vận hành tự nhiên của vạn pháp dù không có khái niệm "cái tôi" trong đó, nhưng cái tôi luôn cho rằng nó làm tất cả... Đó là bản ngã cướp công pháp.
- Thân, thọ, tâm, pháp đều là pháp tự nhiên... nhưng bản ngã đòi quyền sở hữu: Thân này là của tôi, tôi muốn hưởng cảm giác lạc, tôi thích an trú tâm định cao nhất... Tất cả vũ trụ vạn vật đều là của thiên nhiên nhưng tôi muốn thu năng lượng trời đất vào để được trường sinh bất tử, tôi muốn chiếm thêm biển, thêm đất để bành trướng đất nước tôi... Đó là bản ngã ăn trộm pháp.

krishnamurti nói về BẢN NGÃ..Nếu bạn chấp nhận quan điểm cho bạn là một thực thể xã hội, thì hành động có vẻ đơn giản: bạn được huấn luyện bởi nền giáo dục, một sự gò ép tế nhị, và sự tiêm nhiễm thường xuyên một số tư tưởng để bạn thích hợp với một số khuôn mẫu ứng xử xã hội và hạnh kiểm. Mặt khác nếu bạn thực sự chấp nhận quan điểm tôn giáo về một quyền năng vô hình kiểm soát và dẫn dắt cuộc đời chúng ta, thì hành động của bạn sẽ có ý nghĩa khác hẳng những gì bạn đang làm hiện nay.