Trà Đạo ngày 27.12.2016 (CÁI THẤY - Cận Tử Nghiệp)

Cái Thấy

Hỏi: Xin Thầy giải nghĩa về cái THẤY?

- Thấy có nhiều nghĩa tuỳ loại:
   • Nhục nhãn: Cái Thấy bằng mắt thường
   • Thần nhãn: Cái Thấy bằng mắt thần của Chư Thiên
   • Tuệ nhãn: Cái Thấy đúng tánh tướng thể dụng của Pháp.
   • Thiên nhãn: Cái Thấy căn nghiệp và cõi giới chúng sinh.
   • Pháp nhãn: Cái Thấy thanh tịnh, ly trần vô cấu.
   • Phật nhãn: Cái Thấy của bậc đã hoàn toàn giác ngộ.

Người bình thường thấy bằng nhục nhãn, thuộc tri giác thì tuy không chính xác nhưng vẫn trung thực, chỉ khi tưởng, thức xen vào mới có đúng sai, tốt xấu.