Xướng Họa: CỘI NGUỒN


Xướng

Nếu kiếp sống người, giả vay, tạm bợ
Nghèo khổ dân, quan danh tiếng lẩy lừng
Cũng tròn lăn trong sinh tử chẳng dừng
Khai phóng đi những cái nhìn định kiến!