Hoạt động của MINH

Lão Tử mô tả hoạt động của MINH như sau: “Đến chỗ rỗng lặng cùng cực thì cứ để yên như vậy. Mọi sự khởi lên (từ chỗ rỗng lặng) ta lấy đó để xem chúng trở về (nơi rỗng lặng). À, thì ra mọi vật là như vậy, chúng đều trở về gốc (bản lai diện mục lúc chưa sinh, thực tánh chân đế). Trở về gốc gọi là tịnh, cũng gọi là trở về chính mình. Trở về chính mình gọi là thường. Biết lẽ thường (pháp tánh bình thường tự nhiên) gọi là MINH. Không biết lẽ thường thì tạo tác lỗi lầm.” (LTĐĐK)
(Trí hư cực thủ tịnh đốc
Vạn vật tịnh tác ngô dĩ quan phục
Phù vật vân vân, các phục quy kỳ căn
Quy căn viết tịnh, thị viết phục mạng
Phục mạng viết thường
Tri thường viết minh, bất tri thường vọng tác hung)THẤP THOÁNG LỜI KINH


Thấp Thoáng Lời Kinh viết về những lời dạy của đức Phật, dưới dạng như một “tùy bút”, từ cảm nghiệm của một… bác sĩ. Lời văn nhẹ nhàng, ngôn từ giản dị, ấn phẩm mới này sẽ đem đến cho bạn đọc những cảm xúc dung dị về những điều giản đơn nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc sống...Đó là những triết lý sống khiêm nhường, trọn vẹn…(LN)