Pháp môn nào đưa đến con đường giải thoát

...Muốn thoát khỏi cảnh khổ của sáu nẻo luân hồi, phải noi theo con đường trực chỉ thành Phật. Con đường này chẳng gì khác hơn là thấu hiểu bản tâm của mình...(Thiền sư Bassui)
.. Bắt đầu từ thận trọng, chú tâm, quan sát lại mọi diễn biến của thân, thọ, tâm, pháp. Đầu tiên cứ quan sát thân trong mọi hoạt động đời sống hành ngày với tâm trầm tĩnh sáng suốt tự nhiên, dần dần sẽ phát hiện ra tính chất thực của thân, rồi đến thọ, đến tâm, đến pháp...(Thiền Sư Viên Minh)