MƯỜI BÀI CHỨNG ĐẠO CA VĨ ĐẠI NHẤT CỦA MILAREPA (tiếp theo)
Dấu chân của Milarepa 
trên đỉnh Se Phug tại Lapchi. 
Photo: Peace Kwek
Bài 6:

MAHAMUDRA (Đại Ấn):
PHÂN BIỆT GIỮA TƯƠNG ĐỐI VÀ CHÂN THỰC


Trong thế giới này, cõi Diêm Phù Đề của Đấng Chiến Thắng,
Có một vị Tôn sư lừng lẫy, là đức Phật Thứ Nhì.
Trên phướn chiến thắng của giáo pháp chưa hề suy thoái,
Ngài khác nào viên bảo châu trên đỉnh tột cao.
Tất cả đều kính ngưỡng ngài, người xứng đáng được cúng dường,
Âm thanh vi diệu từ vạt cờ phất phới, hừng hừng lửa ấm.
Âm thanh ấy vang rền khắp các phương trời,
Đấy chẳng phải là vị đại chân sư đã thành tựu, pháp vương Maitripa hay sao?

MƯỜI BÀI CHỨNG ĐẠO CA VĨ ĐẠI NHẤT CỦA MILAREPABài 1: 

SÁU CÂU HỎI

Tâm đầy rẫy sự phóng chiếu, nhiều hơn cả bụi vi trần dưới ánh mặt trời.
Có ai là một yogi hay yogini (*) chứng đắc, nhìn thấy được hiện tướng của vạn vật, trần trụi như chúng là, ở ngay nơi chúng đang hiện diện?
Chân tánh nguyên sơ của vạn pháp không dựa vào sự kết tạo của nhân và duyên.
Có ai là một yogi hay yogini chứng đắc, thấu triệt được cốt tủy của điều này, bứng sâu vào đến tận gốc rễ hay không?