Vấn đạo Tổ Bồ Ðề Ðạt Ma

Ðầu thế kỷ 20 một số bản văn cổ đã được khai phá ra ở Trung Quốc (động Ðôn Hoàng), trong đó có một số tài liệu được cho là của đệ tử Tổ Bồ Ðề Ðạt Ma đã ghi chép lại.Sau đây là một vài góp nhặt từ những bản ghi chép của đệ tử ngài Ðạt Ma.