Ngay bây giờ hay không bao giờ...
Một trong những câu nói sôi nổi đáng nhớ của Krishnamurti là ngay bây giờ hay không bao giờ, một sự thúc ép mãnh liệt khiến người đọc không thể không lúng túng hoặc thất vọng về bản thân mình. Tức thời, ngay lập tức, hay thong thả, dần dà, đều có thể hiểu trong khái niệm thời gian. Nhưng điểm khác biệt cũng khá rõ, và có lẽ đây là ý của Krishnamurti, một bên cần có thời gian và một bên không cần thời gian, hay nói cách khác, một bên là thời gian và một bên không nằm trong thời gian.

Biết ơn giây phút này

    Và tâm từ ấy cũng thường được biểu hiện bằng một thái độ biết ơn.