Tấm gương thiền

Phần 1- Lời dẫn nhập:

Những người học Phật thời xưa không nói một câu nào không phải lời của Phật, cũng không làm một hành động nào không phải là hành động của Phật. Họ trân quý những giáo lý thiêng liêng trong kinh sách để lại với hết lòng thành kính.
Những người học Phật ngày nay giảng nói thao thao bất tuyệt và đề cao quá đáng những bài viết

ĐỨC PHẬT SỬ DỤNG THẦN THÔNG NHƯ THẾ NÀO?

Thần thông của đức Phật là một trong những đề tài thu hút người viết, lôi cuốn người đọc. Trước nay, đã có nhiều bài viết về thần thông của đức Phật, nhưng tất cả chỉ bàn chung chung đi kèm với một số đoạn trích dẫn dài về những lần Phật thể hiện thần thông, đồng thời nhắc lại quan điểm của đức Phật rằng Ngài chỉ chú trọng đến giáo hóa thần thông. Thế nhưng, khi đọc kỹ một số kinh có nhắc đến các loại thần thông, người viết nhận ra còn nhiều điều thú vị chưa được trình bày một cách có hệ thống để thấy rõ quan điểm tuyệt vời của đức Phật đối với các loại thần thông. cách sử dụng thần thông của đức Phật trong quá trình hoằng hóa của Ngài sẽ được bàn sâu hơn trong bài viết này.