Ngũ uẫn và Sự hóa giải


...Ngũ uẩn nguyên là gốc của quá trình nhận thức và xử lý thông tin tự nhiên, mà yếu tố cơ bản không thể thiếu là xúc, thọ, tưởng, tư, tác ý... 
...Muốn hóa giải sự hình thành 5 uẩn...dùng sự quan sát của tánh biết để thấy tiến trình ngũ uẩn đang diễn ra...chính là pháp hành chánh niệm tỉnh giác trên diễn biến của thân thọ tâm pháp để thấy rõ ngũ uẩn và hóa giải sự hình thành bản ngã...