Bài Phỏng Vấn Eckhart Tolle - Oprah

...Tám năm trước, một người bạn của tôi Meg Ryan nói với tôi về cuốn sách Sức mạnh của hiện tại: Đó là một sự hướng dẫn giác ngộ tâm linh của Eckhart Tolle. Nó là một trong những cuốn sách làm thay đổi tôi nhiều nhất, mà tôi từng đọc, tôi mang theo một bản copy theo đi bất kỳ nơi nào, tôi lật đi lật lại nhiều lần những trang được đánh dấu. Với bất kỳ ai đang tìm một hướng đến với cuộc sống có kết nối hơn, cuộc sống đầy hứng thú, rất cần thiết nên đọc cuốn sách Sức mạnh của hiện tại, và tiếp theo là những cuốn khác của Eckhart như là ; Sức mạnh của tĩnh lặng và Một thế giới mới - sách giải thích các nguyên tắc cốt lõi, những cuốn sách này đã mang tơi sự đồng cảm sâu sắc với tôi và hàng ngàn người khác: Thuật ngữ thời điểm ngay bây giờ mà chúng ta thực sự chí có duy nhất. Hạnh phúc không phải ở trong tương lai hoặc quá khứ, mà là nhận biết ra nó ngay trong hiện tại...