Trà Thiền


Xin mặc áo thiên thu
Nâng chén trà Pháp nhủ
Nếm tuệ hương vô trụ
Xuôi dòng chảy vô ưu