Trà Đạo ngày 13.09.2016 (Quá trình tu chứng đạo quả của bậc giác ngộ)


Quá trình tu chứng đạo quả của bậc giác ngộ

HỏiXin Thầy cho con biết biểu hiện gì của người tu gọi là chứng đạo quả? 

- Theo mô tả tiến trình tâm của các bậc Thánh từ Tu-đà-hoàn đến A-la-hán thì đạo là tuệ giác thấy rõ 2 đối tượng: Một là sự trói buộc (kiết sử) nào đang chấm dứt. Hai là liền ngay đó thấy rõ Niết-bàn. Như vị Tu-đà-hoàn thấy thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ diệt đi và đồng thời cũng thấy ra Niết-bàn. Còn bậc A-la-hán thấy ra Niết-bàn khi không còn kiết sử nào nữa, chấm dứt mọi phiền não.