Những bài Pháp ngắn (10) [THẦY VIÊN MINH]

THƯỢNG ĐẾ (Krishnamurti - Osho)

Hỏi :
- Xin nói cho chúng tôi nghe về Thượng Đế.
Krishnamurti :
- Thay vì nghe tôi nói Thượng Đế là gì, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu coi các bạn có thể nhận ra được cái trạng thái đặc biệt đó, không phải là hãy để đến mai hoặc một thời gian nào đó trong tương lai, nhưng mà ngay lúc này, trong khi chúng ta đang cùng ngồi với nhau trong bầu không khí an tịnh này.