Những bài pháp ngắn (14) [THẦY VIÊN MINH]

Audio: TÁNH ĐẾ - THÁNH ĐẾ


Tánh đế là thấy biết thực tánh của pháp ( thấy biết Pháp như nó đang là...Hay gọi là Tánh Biết thấy Pháp)
Thấy biết tánh Đế (Sabhàva Sacca) thì gọi là tuệ tri...
Thánh Đế (Ariya Sacca) là thấy biết thực tánh của Pháp [tánh biết vô ngã ( tự nhiên) thấy Pháp ]