Chỗ hay của Krishnamurti - Thầy Viên Minh

"... Krishnamurti, "Chân lý là mảnh đất không có đường vào", nên buông hết mọi đường ngay đó liền thấy. Cũng vì thế nên đức Phật dạy "Pháp Thế Tôn khai thị là thực tại hiện tiền, không qua thời gian, hồi đầu là thấy, ngay đây bây giờ, bậc trí tự chứng...".

"... Điều Krishnamurti, Lão Tử nói thuộc về chân lý tuyệt đối (chân đế) phi thời gian..."

"...Có người hỏi Krishnamurti nên ăn chay hay ăn mặn Ông trả lời rằng cái gì ràng buộc trong khuôn khổ thì cái đó mất tự do giải thoát..."