PHÁP NGỮ 1 - Thiền Sư Viên Minh

Luận về Tình Yêu - Yêu và Thiền
...Đức Phật mới gọi đây là cõi Dục Giới, cõi mà chúng sinh trong đó ưa thích, ham mê hình sắc, âm thanh, hương - vị và sự xúc chạm... nhất là đối với người khác giới...quan trọng là con biết mình để không làm gì gây ra đau khổ cho mình và người là được...
...Tình thương yêu có cùng một bản chất nhưng khác nhau trên hiện tượng mà chúng ta có thể đo lường bởi độ dính mắc ít hay nhiều để biết mức độ giác ngộ giải thoát tới đâu...(Viên Minh)
Yêu, và bạn sẽ biết thiền là gì; thiền, và bạn sẽ biết yêu là gì.
- Bạn phải hiểu: bạn phải không có đó trong tình yêu của bạn. Yêu nên có đó, nhưng không có bản ngã nào trong nó...
- Tình yêu giúp người ta vươn lên nếu biết hiểu mình hoặc làm người ta bị mắc kẹt và không thoả mãn nếu bản ngã vẫn còn...(Osho)