Đạo chính là sự sống


Đạo là sáng suốt, định tĩnh, trong lành, là lẽ sống chơn thực, không điên đảo mộng tưởng, nên không phải là phương tiện, cũng không phải là cứu cánh, mà chính là bản thân sự sống như nó đang là.

Cứu Cánh & Phương Tiện


 Tuy Đạo Phật cùng chung một cứu cánh nhưng phương tiện thì tùy ở mỗi người.Tuy Thầy trò chúng ta có chung một hướng nhưng lập hạnh thì chẳng thể giống nhau...