Trưởng thành tâm linh

... Trưởng thành được ngụ ý là bạn đã về tới nhà. Bạn không còn là đứa trẻ phải lớn lên - bạn đã lớn lên rồi. Bạn đã chạm tới chiều cao của tiềm năng của bạn...