Bát Chánh Đạo: Giáo lý cao siêu của Đức Phật

Giáo lý về Bát Chánh Đạo của Đức Phật thường được xem như là một giáo lý sơ đẳng và căn bản - điều thường được dạy ở các lớp giáo lý chủ nhật hay trong các lớp sơ cấp ở đại học. Trong bài này tôi khẳng định rằng Bát Chánh Đạo thực ra là một giáo lý cao siêu và toàn hảo, một giáo lý mà các người học thiền cần phải học hỏi cho thật thông suốt.