Kính Mừng Khánh Tuế Lần Thứ 88 Ngài Trưởng Lão Kim Triệu


1. Cánh Hương Khẽ Va Động Sương Mù

THÊNH THANG

ta sống thênh thang một đời gió lộng
chẳng vướng mây trời,
vướng núi, vướng cây
ta bước tới bước lui và thở
ngắm nhân tình
cùng sương trắng lay bay

Gương Thiền - Thiền Gia Quy Giám

(1)
Có một vật sáng sủa ẩn mật, từ vô thủy đến nay chưa từng sanh, chưa từng diệt, gọi tên không được, diễn tả không được.
Một vật đó là vật gì?
Người xưa có bài tụng:
Khi Cổ Phật chưa sanh
Một vật đã toàn nên
Thích Ca cũng không hiểu