Cách sống "ĐANG LÀ"


... Không cần truy tìm quá khứ vì hiện tại chính là kết quả của quá khứ, không ước vọng tương lai vì tương lai tùy thuộc vào hiện tại. Bậc thiện trí thức chỉ sống trong "thời vị trung chính" vì mỗi sát-na của sự sống đã trọn vẹn "thời - vị - tính" của nó, không biết trở về sống trọn vẹn tỉnh thức trong thực tại ở đây, bây giờ như nó đang là thì tương lai chỉ còn ảo vọng!