Ngôn ngữ

Một phen buông hết ngôn từ
Buông luôn cả một chữ như trên đầu

Thong dong thực tại nhiệm mầu

Niết-bàn, Sinh tử… biển dâu khác gì!