Những bài Pháp ngắn (7) [ THẦY VIÊN MINH]
CHÂN LÝ BẤT DIỆT ( Viên Minh - Daehaeng)

THỨC UẨN CHÍNH LÀ TÂM...
"...Tâm tạo tác tất cả..."

“Tâm như công hoạ sư
Hoạ chủng chủng ngũ ấm (uẩn)
Nhất thiết thế giới trung
Vô pháp nhi bất tạo”.
(Tâm như ông thầy vẽ
Vẽ các loại ngũ uẩn

Hết thảy trong thế giới
Không pháp nào không tạo)