DVD Thực Tánh Đế - Thầy Viên Minh giảng

Khi Đức Phật nói Pháp, mức độ chứng ngộ của mỗi người khác nhau. Người có thể đắc quả A La Hán,... Tu Đà Huờn...Hoặc không chứng quả gì cả...Tất cả đều là do mức độ thấy Thực Tánh Pháp hay Pháp Chế Định...
Trong Thiền Tông, tất cả những ngữ lực những câu công án, hay câu thoại đầu cũng đưa ra cho người tham công án để thấy nó dưới hình thức Thực Tánh Pháp hay Pháp Chế Định...( Chân Đế hay Tục Đế)
Vậy làm thế nào có thể thấy được Thực Tánh Pháp? Và "THẤY" như thế nào mới là thấy Thực Tánh Pháp...Đây là đề tài rất quan trọng đối với Thiền...Xin mời Quý vị xem DVD dưới đây:

Trung thực và chánh trực.

Năng lực thần thông tôi chẳng có,
Chỉ lấy chân thật làm sức mạnh cho mình.

...Sự chân thật quả là có năng lực thật vĩ đại. Nếu nói một cách thực sự hoàn toàn chân thật (mặc dù tôi hy vọng là mình cũng không quá chấp vào điều đó), tôi phải nói rằng thành thật 100% là một điều cực kỳ khó, khó vô cùng. Đó là lý do tại sao trong một bài kinh, Đức Phật đã hai lần nhấn mạnh đến từ trung thực và chánh trực. Ngài nói "Uju ca, suhuju ca" (Từ Bi Kinh), nghĩa là "ngay thẳng và chánh trực".