Audio : Sự tương giao và mối quan hệ ( THẦY VIÊN MINH )


- Chúng ta sinh ra vốn là sự tương giao của vạn Pháp...- Sống hồn nhiên trong sáng chính là tương giao với vạn pháp, không cần thiết lập mối quan hệ nào... Lão Tử gọi là "vô vi nhi vô bất vi" của một người sống hoàn toàn vô ngã vị tha...
- Khi một tâm hồn đã an nhiên tự tại thì sẽ sống vô ngại trong mối quan hệ mà chỉ thấy sự tương giao tự nhiên chứ không hề bị ràng buộc. Cảm thấy bị ràng buộc chính là do cái ta ảo tưởng...

TƯƠNG GIAO VÀ CÔ LẬP


Đời sống là kinh nghiệm , kinh nghiệm trong tương giao – mình không thể sống trong cô lập ; vì thế, đời sống là tương giao và tương giao là hành động. Làm thế nào mình có thể có được khả năng hiểu được tương giao, tức là đời sống ? Phải chăng tương giao chẳng những nghĩa là giao cảm với người đời mà còn có nghĩa thân thiết thâm trầm với những sự vật, và những ý tưởng ? Đời sống là tương giao được diễn tả qua cách tiếp xúc với những sự vật, với người đời và với những ý tưởng. Khi hiểu được niềm tương giao, chúng ta sẽ có khả năng đón gặp đời sống một cách trọn vẹn, một cách thích đáng.