VẤN ĐẠO với Nữ Thiền Sư Achaan Naeb

A: Achaan Naeb; T: Thiền sinh.
(Thiền sinh thứ nhất là một vị sư đã hành thiền ở đây được khoảng một tháng)

A: - Sư biết sắc ngồi, sắc đi bằng cách nào?
T: - Tôi biết bằng tâm.
A: - Sư nói bằng tâm nghĩa là thế nào?
T: - Dáng tôi ngồi, là sắc ngồi. Dáng tôi đi, là sắc đi.
A: - Sắc ngồi, sắc đi - có phải bằng mắt thấy không?
T: - Mắt chỉ nhìn thấy màu sắc hay hình dáng. Mắt không thể thấy sắc ngồi,... Chỉ có tâm mới biết sắc ngồi, sắc đứng,... thôi.
A: - Khi sư biết sắc ngồi, là sư suy nghĩ hay sư biết bằng cách nào khác?
T: - Tôi biết bằng sự tỉnh thức (chánh niệm - tỉnh giác) rằng đó là sắc ngồi.
A: - Suy nghĩ và tỉnh thức khác nhau hay giống nhau?