Đời sống hàng ngày mới là môi trường tu tập tốt nhất


                            

...Biết sống tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha mới gọi là sống đúng tốt. Sống đúng là nhờ nhận thức đúng, sống tốt là nhờ hành vi tốt, vì vậy thường điều chỉnh thái độ nhận thức và hành vi trong đời sống thực tế hàng ngày thì khi nhận thức hoàn toàn đúng gọi là Minh Túc, và hành vi hoàn toàn tốt gọi là Hạnh Túc...( Viên Minh)
- Bạn chẳng phải cần đi vào rừng sâu núi thẳm hay hang động âm u để tìm kiếm giáo pháp. Giáo pháp nằm ngay ở tâm bạn. ( Ajahn Chah)