Phân biệt chính kiến và tà kiến - Thiền sư Bassui
Có người hỏi làm thế nào phân biệt chính kiến và tà kiến?
Bassui đáp:
Nhận thức đúng hay sai là ở trong lòng người tu tập không phải ở ngôn từ hay lời nói sao có thể biết đúng hay sai nếu ông không trực tiếp gặp người ấy.