CA KHÚC TỪ BI - The Chant of Metta - Nhạc sĩ: Imee Ooi


CA KHÚC TỪ BI -The Chant of Metta Text

Dịch Việt SC Nguyên Hương
Ahaṃ  avero homi
May I be free from enmity and danger
Mong con không bị oán thù
 , hiểm nguy
abyāpajjho homi
May I be free from mental suffering
Mong con không phải khổ sầu trong tâm.
anīgho homi
May I be free from physical suffering
Mong con không bị bệnh thân
sukhī – attānaṃ  pariharāmi.
May I take care of myself happily.
Mong con có được an vui lâu dài
 .
Mama mātāpitu
May my parents
Mong cho cha mẹ của con
acariya ca ñātimitta ca
teacher relatives and friends
cùng là thầy tổ,
 quyến thân bạn bè,
sabrahma – carino ca
fellow Dhamma farers
Những bậc thiện hạnh chở che,
averā hontu
be free from enmity and danger
Mong cho khỏi oán hết thù
abyāpajjhā hontu
be free from mental suffering
Mong cho không phải khổ sầu
anīgha hontu
be free from physical suffering
Mong cho không bệnh an khang lâu dài
sukhī – attanaṃ pariharantu.
may they take care of themselves happily.
Mong cho phúc lạc bền lâu.
Imasmiṃ ārāme sabbe yogino
May all meditators in this compound
Nh
 ững thiền sinh trong trú xứ này
averā hontu
be free from enmity and danger
Mong cho khỏi oán hết thù
abyāpajjhā hontu
be free from mental suffering
Mong cho không khổ an vui
anīgha hontu
be free from physical suffering
Mong cho không bệnh thảnh thơi
sukhī – attanaṃ pariharantu
May they take care of themselves happily
Mong cho phúc lạc bền lâu vô phiền.
Imasmiṃ ārāme sabbe bhikkhu
May all monks in this compound
Chư tăng ni trong trú xứ này
samanera ca, upasaka – upasikaya ca
novice monks laymen and laywomen disciples
sa di, sa di ni, cùng hàng sĩ cư
averā hontu
May they be free from enmity and danger
Mong cho khỏi oán hết thù
abyāpajjhā hontu
May they be free from mental suffering
Mong cho không khổ, an vui
anīgha hontu
May they be free from physical suffering
Mong cho không bệnh thảnh thơi.
sukhī – attanaṃ pariharantu.
May they take care of themselves happily
Mong cho phúc lạc bền lâu, vô phiền.
Amhakaṃ catupaccaya – dayaka
May our donors of the four supports: clothing, food, medicine and lodging
Các hàng tín thí cúng dàng
Cùng là tín thí trong làng hộ tăng (y phục, vật thực, thuốc và chổ ở)
averā hontu
be free from enmity and danger
Mong cho khỏi oán hết thù
abyāpajjhā hontu
be free from mental suffering
Mong cho không khổ, an vui
anīgha hontu
be free from physical suffering
Mong cho không bệnh thảnh thơi.
sukhī – attanaṃ pariharantu.
May they take care of themselves happily
Mong cho phúc lạc bền lâu, vô phiền
 .
Amhakaṃ ārakkha devatā, Ismasmiṃ  vihare
May our guardian devas in this monastery
Nh
 ững thiên nhân bảo vệ chùa
Cùng hàng hộ pháp thường cư xứ này
Ismasmiṃ  avase , Ismasmiṃ  ārāme
in this dwelling, in this compound
Trong  trú xứ
 khuôn viên ngụ cư này
arakkha devata
May the guardian devas
Xin cho chư thiên hộ pháp
averā hontu
be free from enmity and danger
Mong cho khỏi oán  hết thù.
abyāpajjhā hontu
be free from mental suffering
Mong cho không khổ an vui
 ,
anīgha hontu
be free from physical suffering
Mong cho không bệnh thảnh thơi
sukhī – attanaṃ pariharantu
may they take care of themselves happily
Mong cho phúc lạc bền lâu vô phiền.
Sabbe sattā
May all beings
Tất cả chúng sinh,
sabbe pāṇā
all breathing things
tất cả h
 ửu tình
sabbe bhūtā
all creatures
tất cả sinh linh
sabbe puggalā
all individuals (all beings)
tất cả nhân loại
sabbe attabhāva – pariyāpannā
all personalities (all beings with mind and body)
Tất cả nh
 ững ai đang tìm chỗ thọ sinh
(chúng sinh đang có tâm và thân)
Sabbā  itthiyo
may all females
Tất cả nữ nhân
sabbe purisā
all males
tất cả nam nhân
sabbe ariyā
all noble ones (saints)
tất cả thánh nhân
sabbe anariyā
all worldlings (those yet to attain sainthood)
và tất cả các chúng sinh (không thánh nhân)
sabbe devāall devas (deities)
tất cả  thiên thần
sabbe manussā
all humans
tất cả nhân lọai
sabbe vinipatikā 
all those in the four woeful planes
tất cả lòai trong bốn cõi khổ
averā hontu 
be free from enmity and dangers
Mong cho khỏi oán hết thù
abyāpajjhā hontube free from mental suffering
Mong cho không khổ an vui,
anīgha hontube free from physical suffering
Mong cho không bệnh thảnh thơi,
sukhī – attanaṃ pariharantu .may they take care of themselves happily
Mong cho phúc lạc bền lâu vô phiền.
Dukkhā muccantuMay all being be free from suffering
Mong cho ra khỏi buồn đau!
Yattha-laddha-sampattito 
May whatever they have gained not be lost
Mong cho tất cả những gì  đạt được  mãi mãi bền lâu.
mavigacchantu Kammassaka
All beings are owners of their own Kamma
Chúng ta tự tạo nghiệp duyên cho mình.
Purathimaya disaya 
in the eastern direction
Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng  Đông
pacchimaya disaya 
in the western direction
Nguyện cho tất thảy  h
 ữu tình trong hướng Tây
uttara disayain the northern direction
Nguyện cho mọi  sinh linh trong hướng Bắc
dakkhinaya disaya 
in the southern direction
Nguyện cho (muôn loài) trong hướng Nam
purathimaya anudisayain the southeast direction
Nguyện cho (muôn loài) trong hướng Đông-Nam
pacchimaya anudisayain the northwest direction
Nguyện cho (muôn loài) trong hướng Tây- Bắc
uttara anudisayain the northeast direction
Nguyện cho (muôn loài) trong hướng Đông-Bắc
dakkhinaya anudisaya
in the southwest direction
Nguyện cho (muôn loài) trong hướng Tây-Nam
hetthimaya disaya
in the direction below
Nguyện cho (muôn loài) trong hướng  Dưới
uparimaya disaya.
in the direction above
Nguyện cho (muôn loài) trong hướng Trên.
Sabbe sattā
May all beings
Tất cả chúng sinh,
sabbe pāṇā
all breathing things
tất cả h
 ửu tình
sabbe bhūtā
all creatures
tất cả sinh linh
sabbe puggalā
all individuals (all beings)
tất cả nhân loại
sabbe attabhāva – pariyāpannā
all personalities (all beings with mind and body)
tất cả nh
 ững ai đang tìm chỗ thọ sinh
Sabbā  itthiyo
may all females
tất cả nữ nhân
sabbe purisā
all males
tất cả nam nhân
sabbe ariyā
all noble ones (saints)
tất cả thánh nhân
sabbe anariyā
all worldlings (those yet to attain sainthood)
và không thánh nhân

sabbe devāall devas (deities)
tất cả chư thiên
sabbe manussā
all humans
tất cả  nhân lọai
sabbe vinipatikā 
all those in the four woeful planes
tất cả lòai trong bốn cõi khổ
averā hontu 
May they be free from enmity and dangers
Mong cho khỏi oán hết thù
abyāpajjhā hontuMay they be free from mental suffering
Mong cho không khổ an vui,
anīgha hontuMay they be free from physical suffering
Mong cho không bệnh thảnh thơi,
sukhī – attānaṃ pariharantu .May they take care of themselves happily
Mong cho phúc lạc bền lâu vô phiền.
Dukkhā muccantuMay all being be free from suffering
Mong
 ra khỏi buồn đau!
Yatthā-laddha-sampattito 
May whatever they have gained not be lost
Mong cho tất cả những gì  đạt được  mãi mãi bền lâu.
māvigacchantu Kammassakā
All beings are owners of their own Kamma
Chúng ta tự tạo nghiệp duyên cho mình.
Uddhaṃ yāva bhavaggā ca
As far as the highest plane of existence
Hướng trên cho đến Phạm Thiên
Adho yāva avīccito
to as far down as the lowest plane
Hướng dưới cho đến A Tỳ ngục sâu
Samantā cakkavalesu
in the entire universe
Khắp vũ trụ,  trong Sa bà
Ye sattā pathavīcarā
whatever beings that move on earth
Những ai trên đất sinh loài đó đây
Abyāpajjhā niverā ca
may they are free of mental suffering and enmity
Nguyện cho thêm bạn bớt thù
Nidukkhā ca nupaddavā
May they be free from physical suffering and danger
Nguyện cho thoát nạn vô sầu, bình an.
Uddhaṃ  yāva bhavaggā ca
As far as the highest plane of existence
Hướng trên cho đến Phạm Thiên
Adho yāva avīccito
to as far down as the lowest plane
Hướng dưới cho đến A Tỳ ngục sâu
Samantā cakkavalesu
in the entire universe
Khắp vũ trụ,  trong Sa bà
Ye sattā pathavīcarā
whatever beings that
Những ai trong nước sinh loài đó đây
Abyāpajjhā niverā ca
may they are free of mental suffering and enmity
Nguyện cho thêm bạn bớt thù
Nidukkhā ca nupaddavā
may they are free from physical suffering and danger
Nguyện cho thoát nạn vô sầu, bình an.
Uddhaṃ yava bhavaggā ca
As far as the highest plane of existence
Hướng trên cho đến Phạm Thiên
Adho yāva avīccito
to as far down as the lowest plane
Hướng dưới cho đến A Tỳ ngục sâu
Samantā cakkavālesu
in the entire universe
Khắp vũ trụ,  trong Sa bà
Ye sattā ākāsecarā
whatever beings that
Không trung sinh sống sanh loài những ai
Abyāpajjhā niverā ca
May they are free of mental suffering and enmity
Nguyện cho thêm bạn bớt thù
Nidukkhā ca nupaddavā.
May they are free from physical suffering and danger
Nguyện cho thoát nạn, vô sầu, b
ình an.