AudioBook: Soi sáng thực tại - Thầy Viên Minh1. Soi sáng thực tại (Thấy Pháp - “Tọa Vong” trong học thuyết của Trang Tử - Thập mục ngưu đồ)
    Trà đạo Bửu Long từ ngày 14.7.2016 đến Trà đạo ngày 13.8.2016 Lời giới thiệu 00:00

 Trà đạo ngày 14.7.2016 
- Thấy Pháp 2:25
- Tánh Không  7:14
- Đừng hiểu lầm Khổ Đế 9:44

Trà đạo ngày 30.7.2016 
- Đừng hiểu lầm lời Phật dạy  16:30
- Quả Dự Lưu 23:19

Trà đạo ngày 02.8.2016 21
- Tà định và sự liên quan đến tà kiến 26:03
- Thiền để đắc định hay giác ngộ? 34:02
- Chính mình là cuốn kinh kỳ diệu nhất. 41:40
- Giác ngộ y cứ trên Sự Thật, không y cứ 
 theo Luận Giải. 43:57
- Biết thực chất và biết tên gọi. 52:03
- Không trụ chân đế, không xả tục đế 55:44
- Phân biệt tâm bất động của Định và Tuệ  1:00:03
- Chỉ cần nghiêm túc, không cần nghiêm trọng. 1:02:06

 Trà đạo ngày 04.8.2016 
- “Tọa Vong” trong học thuyết của Trang Tử  1:04:02
- An trú Tánh Không 1:13:50

Trà đạo ngày 13.8.2016 
 - Thập mục ngưu đồ  1:17:56
- Vị ngọt và sự nguy hại 1:22:39


2. Soi sáng thực tại (Hiến xác - Xử lý cơ thể sau khi chết - Cách hiểu lời dạy của Đức Phật - Đạo)
    Trà đạo Bửu Long từ ngày 18.8.2016  đến Trà đạo ngày 27.8.2016Trà đạo ngày 18.8.2016 
- Hiến xác có phải Bố thí Ba-la-mật? 00:00

Trà đạo ngày 20.8.2016 
- Xử lý cơ thể sau khi chết   7:25

Trà đạo Bửu Long ngày 23.8.2016 
- Nghi Hoặc và Hoài Nghi  12:44

Trà đạo ngày 25.8.2016 
- Phải chăng cuộc đời đã lập trình sẵn? 17:58
- Đạo có phải là con đường? 27:35

Trà đạo Bửu Long ngày 27.8.2016 
- Cách hiểu lời dạy của Đức Phật  29:10
- Giáo Pháp Nguyên Thủy và cách hành  32:20

3. Soi sáng thực tại (Quá trình tu chứng đạo quả của bậc giác ngộ - Hành “thâm bát-nhã” - Phước báu )
Trà đạo Bửu Long từ ngày  30. 08. 2016 đến Trà đạo ngày 05.11.2016Trà đạo ngày 30.8.2016 
- Mỗi người là bài học của chính mình 00:00
- Thế nào là vị lãnh đạo ưu việt? 2:47
- Ai thấy được sự hoàn hảo trong bất toàn là người giác ngộ. 5:36

Trà đạo ngày 10.9.2016 
- Mối Quan Hệ Đúng Tốt  8:15

Trà đạo ngày 13.9.2016 
- Quá trình tu chứng đạo quả của bậc giác ngộ 12:30

Trà đạo ngày 20.9.2016 
- Sử Dụng Tâm   17:35
- Niệm Tâm 22:08
- Niết-bàn  26:45
- Trạng thái  28:20

Trà đạo ngày 05.11.2016 
- Phước báu 31:25
- Đắn đo suy nghĩ  33:20
- Hành “thâm bát-nhã” 36:50

4. Soi sáng thực tại (Vì sao có 3 Quả vị Phật khác nhau - Luân Hồi & Tái Sinh - Nhất thiết duy tâm tạo)
Trà đạo Bửu Long từ ngày  27. 12. 2016 đến Trà đạo ngày 14.12.2016


Trà đạo ngày 27.12.2016 
- Cái Thấy  00:00
- Đạo thuận tự nhiên 6:28
- Duyên, nghiệp và nợ 8:11
- Cận Tử Nghiệp  10:38

Trà đạo ngày 07.01.2017 
- Vì sao có 3 Quả vị Phật khác nhau? 13:08

 Trà đạo ngày 14.01.2017 
- Chứng ngộ khác với đắc thành.  16:28

 Trà đạo ngày 09.02.2017
- Luân Hồi & Tái Sinh   24:20

 Trà đạo ngày 14.02.2017 
- Nhất thiết duy tâm tạo   35:18
- Hiểu đúng ngũ uẩn, nhân duyên và luân hồi sinh tử  39:35

5. Soi Sáng Thực Tại (Vô Niệm - Vũ Trụ Tâm - Sắc tức thị không - Điềm đạm hư vô chân khí tùng chi)


Trà đạo ngày 30.3.2017 
- Năng lễ sở lễ  00:00
- Nhu cầu và vọng cầu 4:24

 Trà đạo ngày 04.4.2017 
- Tham ưu và dính mắc  9:18
- Bản ngã đồng hóa tướng biết 12:55
- Phóng dật  18:35

 Trà đạo ngày 11.4.2017 
- Chấp đoạn chấp thường  21:05

 Trà đạo ngày 18.4.2017 
- Biểu hiện của bản ngã  24:33
- Khắc phục tính tự ti  21:28
- Vai trò của Kinh Điển  28:35
- Vô Niệm  34:28

 Trà đạo ngày 11.7.2017 
- Bộ Nhớ Con Người & Vũ Trụ Tâm 36:20
- Sắc tức thị không, không tức thị sắc 44:38
- Điềm đạm hư vô chân khí tùng chi 48:08

6. Soi Sáng Thực Tại (Hiểu Đúng Thiền Vipassanā - Bản Nguyên - Cốt lõi của sự giác ngộ)
Trà đạo ngày 15.07.2017 đến Trà đạo ngày 01.08.2017

Trà đạo ngày 15.7.2017
- Hiểu Đúng Thiền Vipassanā 00:00

Trà đạo ngày 22.7.2017 
-  Mục đích thật sự của Đạo Phật 12:25
- Tánh ích kỷ 25:15
-  Nguyên nhân của luân hồi sanh tử là cái ngã 29:25

 Trà đạo ngày 25.7.2017 
- Tự Nhiên và Vô Tâm 34:30
- Tinh tán chánh niệm tỉnh giác 43:00
- Ngồi thiền thấy ngứa 45:45
-  Có nên giữ hơi thở khi thiền 48:48
- Làm sao biết phương pháp nào đúng để hành? 53:45
-  Dùng ý chí để vượt qua phiền não? 55:50
- Trở về thực tại là hòa nhập với dòng sống? 58:30
- Cách nào đế vào định 1:00:40

 Trà đạo ngày 27.7.2017 
- Bản nguyên  1:02:30

Trà đạo ngày 01.8.2017 
-  Cốt lõi của sự giác ngộ  1:07:40
- Thánh Tu Đà Hoàn không che dấu tội lỗi 1:11:03
- Một bậc giác ngộ đã nhìn thấy ra cái gì mà họ không còn sợ hãi, và bất động trước những thành bại trong cuộc đời 1:12:48
-  Nguyên Lý chung của Đạo 1:14:15

7. Soi Sáng Thực Tại (Tiểu ngã Đại ngã và Vô ngã - Vô Thức & Vô Ký - Chế ngự cơn sân - Từ Bi và Cứu độ)
(Trà đạo ngày 03.08.2017 đến Trà đạo ngày 15.08.2017 )
Trà đạo ngày 03.8.2017
- Chuyển hoá tự thân và chuyển hóa bên ngoài 00:00
- Bi Trí Dũng  5:15
- Từ Bi và Cứu Độ 8:00
- Bị đồng hóa với cảm xúc bên ngoài 12:10
- Tiểu ngã, Đại ngã và Vô ngã  15:00

 Trà đạo ngày 05.8.2017 
- Tánh Biết không sinh diệt  19:50
- Sự hoạt động của bản ngã  23:20
- Tâm Từ  29:40
- Như Lý tác ý  31:20
- Vô Thức & Vô Ký  34:20
- Vô ký và vô thức có phải là 2 trạng thái? 38:32

Trà đạo ngày 08.8.2017 
- Đức Tin  41:25
- Niệm Phật niệm chú là phương tiện giúp tâm bớt vọng 44:48
-  Mục đích chính của người tu 46:12

 Trà đạo ngày 12.8.2017 
- Sự im lặng và lắng nghe  49:28
- Sự Sợ Hãi và Sân Si trong Tu Tập 54:45
- Trọn vẹn với hiện tại  58:40

 Trà đạo ngày 15.8.2017 
- Trường đào tạo Phật  1:03:50
-  Sự Thiên Vị  1:05:26
-  Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng 1:06:40
-  Chế ngự cơn sân 1:09:35

8. Soi Sáng Thực Tại (Linh cảm - Pháp - "Vô Sư Trí" "Bậc Vô Học" và "Chánh kiến" - Niệm Pháp )
    Trà đạo ngày19.08.2017 đến Trà đạo ngày 29.08.2017 
Trà đạo ngày 19.8.2017 
- Tánh Biết  00:00
-  Linh cảm 4:38
- Sự cô đơn 5:54
- Pháp  10:56

Trà đạo ngày 22.8.2017 
- Hiểu đúng Chánh Định trong Bát Chánh Đạo  11:50
- Sự khác biệt trong tu tập giữa Đạo Phật và các Tôn giáo 17:05
- "Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật oan"  21:50
- Độ chúng sanh 25:35
- Quét Lá  27:22

 Trà đạo ngày 24.8.2017
- Làm sao sử dụng được Tánh Biết  30:15
- "Thị pháp trụ pháp vị" 34:08
- Sự khác biệt giữa chánh niệm tỉnh giác với ý thức  37:50
- Phiền não ngũ ngầm 40:50

 Trà đạo ngày 26.8.2017 
- Niệm Pháp  45:45
- Mức độ thấy Pháp đang là (cốt lõi của Thiền Vipassanā) 48:35
- Tôn giáo thật sự là lương tri nơi mỗi người  50:40

 Trà đạo ngày 29.8.2017
- Đức trong Chân Đế & Đức trong Tục Đế  52:00
- "Đức năng thắng số" 53:55
- "Vô Sư Trí" "Bậc Vô Học" và "Chánh kiến"   55:15
- Tánh biết của con chó  57:55
- Vì sao Đức Phật cấm giới không có đàn ca múa hát  1:00:00

9. Soi Sáng Thực Tại (Lập quy tắc sống - Đạo và Đức - Bặt dứt tư tưởng - Thể Tướng Dụng)
   Trà đạo ngày 31.08.2017 đến Trà đạo ngày 17.09.2017Trà đạo ngày 31.8.2017 
- Lập quy tắc sống   00:00
- Người bịt mắt sờ voi    5:59
- Chiếc áo không làm nên thầy tu 9:38
- "Khi xúc chạm việc đời/ Tâm không động không sầu" 11:18
- Tâm Hành 12:42

 Trà đạo ngày 06.9.2017 
- Đạo và Đức   15:13
- Đức của Đạo (Tri kiến thanh tịnh) 19:55
- Món quà giáo Pháp  22:45

Trà đạo ngày 10.9.2017
- Lời Phật dạy  25:20
- Thể Tướng Dụng  27:10
- Tìm vị Thầy chân chánh  28:32
- Chánh Niệm và sự tập trung  30:25

 Trà đạo ngày 13.9.2017 
- Tâm    33:30
- Sự Sợ hãi  41:25
- Mục đích học y là để hiểu ra bản thân mình   45:25

 Trà đạo ngày 17.9.2017 
- Chánh Kiến    48:25
- “Bặt dứt tư tưởng”   50:38
- Thực Hành Tứ Niệm Xứ   54:25
- Thực tánh và thực tướng  57:22
- Pháp và Giác ngộ Pháp  58:50
- Thấy ra nhân quả  1:01:49
- Tánh thấy và Tướng thấy   1:03:09
- Thái cực  1:03:47
- Tam học 1:04:36


Soi Sáng Thực Tại (đầy đủ)

1 nhận xét: