Xuân Bất Biến - Mới Tinh KhôiXuân Bất Biến

Xuân chẳng đến chẳng đi
Chỉ tuỳ duyên ứng hiện
Muôn tướng đều xả ly
Xuân trong lòng bất biến.

Thầy Viên Minh

(Xin được họa trình Pháp Thầy)

Tùy thuận Pháp đến đi
Theo duyên xuân ứng hiện
Vô ngại Tâm xả ly
Muôn đời xuân bất biến

NTMới Tinh Khôi

Gà con đã nở rồi
A, chào bé của tôi
Khu vườn này cho bé
Một ngày mới tinh khôi.

Thầy Viên Minh


(Xin được họa trình Pháp Thầy)

Ngày xuân đã qua rồi
Vẫn còn mãi trong tôi
Vàng mai hương tỏa ngát
Vạn Pháp mới tinh khôi


NT