Xướng Họa: NGHIỆP DUYÊNXướng

Biết nói cùng ai "Nghiệp, Quả, Nhân"
Vợ chồng, thân quyến "Nợ, Duyên, Ân" 
Lưới trời Đế Thích hơn màng nhện 
Ruồi đã sa vào khó thoát thân 
Nếu hiểu nghiệp duyên luôn trói buộc
Đừng buồn s kiếp mãi trầm luân
Nhờ duyên tiền kiếp nay ta thấy 
Thắng nghĩa huyền như, trong chữ "Chân"

Huệ HươngHọaĐời người ai thoát "Nghiệp, Quả, Nhân"
Hãy sống sao cho trọn nghĩa Ân
Địa phủ Diêm Vương tuyên cáo tội
Trần gian luật pháp buộc ràng thân

Nghiệp duyên tạo tác vòng sinh tử
Nhân quả an bài kiếp trầm luân
Thận trọng chú tâm quan sát rõ
Ngay trong thực tại, tỏ tường "Chân"NT