Nhạc kinh Pali: PAṬṬICCA SAMUPPĀDA - THẬP NHỊ DUYÊN KHỞI
PAṬṬICCA SAMUPPĀDA

Avijjā paccayā saṅkhārā
Saṅkhāra paccayā viññāṇaṃ
Viññāṇa paccayā nāma-rūpaṃ
Nāma-rūpa paccayā saḷ’āyatanaṃ
Saḷ’āyatana paccayā phasso
Phassa paccayā vedānā
Vedanā paccayā taṇhā
Taṇhā paccayā upādānaṃ
Upādāna paccayā bhavo
Bhava paccayā jāti
Jāti paccayā jarā-maraṇaṃ
Soka-parideva-dukkha-domanass’upāyāsā sambhavanti.
Evam’etassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.

Avijjāya tv’eva asesa virāga nirodhā
Saṅkhāra nirodho saṅkhāra nirodhā
Viññāṇa nirodho viññāna nirodhā
Nāma-rūpa nirodho nāma-rūpa nirodhā
Saḷ’āyatana nirodho saḷ’āyatana nirodhā
Phassa nirodho phassa nirodhā
Vedanā nirodho vedanā nirodhā
Taṇhā nirodho taṇhā nirodhā
Upādāna nirodho upādāna nirodhā
Bhava nirodho bhava nirodhā
Jāti nirodho jāti nirodhā
Jarā-maraṇaṃ-soka-parideva-dukkha-domanass’upāyāsā nirujjhanti.
Evam’etassa kevalassa dukkha-kkhandhassa nirodho hoti.


Dịch nghĩa:

THẬP NHỊ DUYÊN KHỞI

Các hành khởi vì duyên vô minh
Thức khởi vì duyên hành
Danh sắc khởi vì duyên thức
Lục nhập khởi vì duyên danh sắc
Xúc khởi vì duyên lục nhập
Thọ khởi vì duyên xúc
Ái khởi vì duyên thọ
Thủ khởi vì duyên ái
Hữu khởi vì duyên thủ
Sanh khởi vì duyên hữu
Lão tử khởi vì duyên sanh.
Sầu, bi, khổ, ưu, não cùng khởi vì duyên sanh.
Toàn bộ khổ uẩn này tập khởi như vậy.


Các hành diệt là do hoàn toàn ly dục và diệt tận vô minh.
Thức diệt do hành diệt.
Danh sắc diệt do thức diệt.
Lục nhập diệt do danh sắc diệt.
Xúc diệt do lục nhập diệt.
Thọ diệt do xúc diệt.
Ái diệt do thọ diệt
Thủ diệt do ái diệt.
Hữu diệt do thủ diệt.
Sanh diệt do hữu diệt.
Lão tử diệt do sanh diệt.
Sầu, bi, khổ, ưu, não cũng cùng diệt do sanh diệt.
Toàn bộ khổ uẩn này diệt tận như vậy.
    
Ngữ vựng:

Paṭicca:                                    tùy thuộc vào, liên quan đến
Samuppāda (sam+uppāda): cùng phát sinh
Avijjā:                          vô minh
Paccayā:                                   duyên, do
Saṅkhāra:                                 hành
Viññāṇa:                                   thức
Nāma-rūpa:                              danh sắc
Sāḷ’āyatana:                              lục nhập
Phassa:                                     xúc
Vedanā:                                    thọ
Taṇhā:                          ái
Upādāna:                                  thủ
Bhava:                          hữu
Jāti:                                          sinh
Jarā-maraṇa:                            lão-tử
Soka:                                       sầu
Parideva:                                  bi
Dukkha:                                   khổ
Domanassa:                              ưu
Upāyāsā:                                  não
Sambhavati:                              hiện hữu
Kevala:                                     toàn bộ
Dukkha-kkhandha:                   khổ uẩn
Samudaya:                                sinh khởi
Tv’eva (ta+eva):                       như vậy đó
Virāga:                                     ly dục, không còn tham ái
Asesa:                                      hoàn toàn, trọn vẹn, không dư tàn, không còn sót
Nirodha:                                   sự diệt
Nirujjhati:                                 diệt