Thơ Thầy Viên Minh 9 (PHÁP)


Pháp tánh thật bình thường
Chẳng không cũng chẳng có
Thấy có cần tỏ tường
Thấy không đừng trì trệ!


Pháp sẵn nơi mỗi người
Chẳng cần tìm đâu khác
Pháp đến, chỉ mỉm cười
Pháp đi, không tạo tác.Sống chết vốn lẽ thường,
Như ăn rồi phải đói
Thấy sinh diệt tỏ tường
Còn đâu tâm sợ hãi?


Chư pháp vốn đang là
Chẳng có gì của ta
Khổ chỉ vì trói buộc
Mối quan hệ gần xa!


Quá khứ còn hay mất
Tương lại có hay không

Cứ ngay nơi thực tại

Trọn vẹn, tâm - pháp thông.

"Ngồi im" không can thiệp
Mới biết việc nên làm,
Lăng xăng muốn áp đặt
Chỉ biểu hiện lòng tham!

Ngã không, pháp cũng không
Tâm rỗng lặng, sáng trong
Sống an nhiên tự tại
Trong ngoài vốn thong dong!

Chỉ thấy pháp đến đi
Không trụ, không khởi tưởng
Thuận pháp thường tuỳ nghi
Khởi niệm liền thấy vọng!


Dù quá khứ đã qua
Hoặc tương lai chưa đến,
Chỉ có pháp đang là
Cần tỏ tường chân thực


Thuận pháp, pháp hộ trì

Không cần lo lắng chi,
Tánh biết thường soi sáng,
Vô ngã, pháp vô vi.


* Những vần thơ trên đây được trích từ HỎI ĐÁP PHẬT PHÁP trong trang web: TRUNG TÂM HỘ TÔNG

Hình ảnh sưu tầm từ Internet