Thơ Thầy Viên Minh 5(1) & (2): Hai từ đều gọi là hành nhưng hai nghĩa hoàn toàn khác nhau (1) Bhāvanā, bhāveti: Hành này có nghĩa là tu tập, phát huy cái sẵn có (giới - định - tuệ). (2) Sankhāra, sankharoti: Hành này có nghĩa là tạo tác, tập thành cái muốn có (ái - thủ - hữu).

*Những vần thơ trên đây được trích từ HỎI ĐÁP PHẬT PHÁP trong trang web: TRUNG TÂM HỘ TÔNG