Video: Thiền là chiếu sáng & Cách ngồi Thiền (Thiền Sư Viên Minh giảng tại Châu Âu)


Thiền là chiếu sáng là soi chiếu, vì vậy phải để Tâm hoàn toàn rỗng lặng hoàn toàn tự nhiên...và khi đó mặt trời Tuệ mới chiếu sáng...Đức Phật nói mỗi người đều có một cái Tâm mà Tâm đó vốn chiếu sáng... Chính bản ngã khởi lên để che mờ cái Tâm chiếu sáng này...Để Tâm rỗng lặng trong sáng tự hoạt động... tự thấy Pháp...Đó mới là Vô Ngã.
Cho nên, khi ngồi Thiền phải ngồi rất tự nhiên chứ không cố gắng gì cả...Tự nhiên là điều quan trọng nhất trong Thiền...Ở tình trạng tự nhiên Pháp sẽ vận hành đúng và Tánh Biết sẽ tự chiếu sáng...

*Thường người ta hiểu thiền là thiền định nên cố gắng định tâm. Tâm định do cố gắng tập trung tức trụ tướng nên gọi là hữu tướng định. Vì trụ vào tướng định nên quên những thứ khác là tất nhiên. Định nhiều thì càng thụ động không còn can đảm học những bài học khó khăn từ cuộc đời, vì vậy an lạc thì có mà khó giác ngộ được. Nên chuyển qua "thiền biết mình" trong mọi hoạt động của thân tâm trong đời sống hàng ngày là tốt nhất. Vừa thắp sáng thân tâm ngay nơi thực tại, vừa không bị "trầm không trệ tịch" như Phật dạy "không nương tựa, không bám víu điều gì ở đời" là tốt nhất.


http://www.trungtamhotong.org/index.php?module=phapthoai&function=detail&page=1&id=391